FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTAS (PROCEDŪRINIAI KLAUSIMAI)

Fizinio asmens bankroto bylos iškėlimas

2012 m. gegužės 10 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos Fizinių asmenų bankroto įstatymas, kuris įsigaliojo 2013 m. kovo 1 d.  Įstatymas sudarė sąlygas atkurti sąžiningo fizinio asmens mokumą ir užtikrinti kreditorių reikalavimų tenkinimą pagal nustatytą tvarką, siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Įstatymas taikomas fiziniam asmeniui, neatsižvelgiant į jo skolinių įsipareigojimų atsiradimo laikotarpį.
Įsigaliojus minėtam įstatymui, mokesčių mokėtojui - fiziniam asmeniui atsiranda naujas pagrindas mokestinės prievolės pasibaigimui.  
    
Galimybę inicijuoti fizinio asmens bankroto procesą, įstatymas suteikia tik pačiam fiziniam asmeniui. O pats bankroto procesas vykdomas tik teismo tvarka.
Inicijuoti bankroto procesą fizinis asmuo galės tik tuo atveju, jeigu:
1. asmens pagrindinių turtinių interesų vieta yra Lietuvos Respublikoje;
2. asmuo negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas (šiuo metu minimali mėnesinė alga yra 1000 Lt ). Taigi,  fizinių asmenų bankroto procesą galės pradėti tik tie fiziniai asmenys, kurių pradelstų įsipareigojimų suma sudarys ne mažiau kaip 25 000 Lt. Be to, asmuo, norėdamas kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, turės atlikti tam tikrus paruošiamuosius veiksmus, t.y. ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pareiškimo iškelti bankroto bylą pateikimo teismui dienos, apie tai raštu privalo pranešti  visiems savo kreditoriams.

Pareiškime iškelti bankroto bylą teismui fizinis asmuo turi nurodyti fizinio asmens nemokumą sukėlusias priežastis ir pridėti nemokumą pagrindžiančius dokumentus (jeigu fizinis asmuo gali juos pateikti), fizinio asmens duomenis ryšiams palaikyti (gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas ir kiti), taip pat gali būti siūloma bankroto administratoriaus kandidatūra. Prie pareiškimo iškelti bankroto bylą fizinis asmuo turi pridėti visus dokumentus dėl jo turto, pajamų (dabartinių ir planuojamų), kreditorių, jų reikalavimo dydžio, prievolių įvykdymo užtikrinimo, apie kitas civilines bylas, informaciją apie kiekvieną mėnesį fiziniam asmeniui būtiniesiems poreikiams tenkinti numatomas reikalingos lėšas (atskirai nurodoma, kokioms konkrečioms fizinio asmens ir (ar) jo išlaikomų asmenų reikmėms tenkinti bus skiriamos šios lėšos, tarp jų numatomos lėšos mokesčiams bankroto proceso metu teisės aktų nustatyta tvarka mokėti) ir (ar) individualiai ir (ar) ūkininko veiklai vykdyti skiriamos lėšos.

Jeigu teismas nustato, jog fizinis asmuo yra nemokus ir nėra pagrindų, dėl kurių būtų atsisakoma iškelti bankroto bylą, teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą.
Teismo nutartis iškelti fizinio asmens bankroto bylą arba atsisakyti ją iškelti įsiteisėja per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos, jeigu ji nebuvo apskųsta.
Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti fizinio asmens bankroto bylą, draudžiama fiziniam asmeniui vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas šio fizinio asmens iki nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių mokėjimą, išieškoti skolas iš šio fizinio asmens teismo ar ne ginčo tvarka, išskyrus priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, kai toks įskaitymas galimas pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas. Nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas fizinio asmens prievoles, tarp jų už su darbo santykiais susijusių išmokų pavėluotą mokėjimą skaičiavimas;
Nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikoma, kad visi fizinio asmens skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę. Ši nuostata netenka galios tik nuo teismo nutarties nutraukti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

Fizinių asmenų bankroto procese labai svarbų vaidmenį atlieka planas, kuriame ir yra aptariama visa fizinio asmens bankroto procedūra.
Fizinis asmuo ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nutarties dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo įsiteisėjimo dienos turi pateikti bankroto administratoriui plano projektą, kuriame turi būti aptartos
- priežastys, dėl kurių fizinis asmuo negali įvykdyti kreditorių reikalavimų;
- lėšos (tarp jų darbo užmokestis, atlyginimas už naudojimąsi autoriaus teisėmis, už teisę į išradimą, dividendai ar kitos pajamos iš juridinių asmenų, kurių dalyvis yra fizinis asmuo, palikimas ir kita, išskyrus lėšas, gautas už parduotą turtą), kurias fizinis asmuo numato gauti periodiškai ar kaip vienkartines pajamas ir per visą bankroto procesą;
- numatomo parduoti fizinio asmens turimo turto (taip pat ir įkeisto), į kurį teisės aktų nustatyta tvarka gali būti nukreiptas išieškojimas, sąrašas, turto pardavimo eiliškumas, terminai ir numatoma turto pardavimo kaina plano sudarymo metu;
- kiekvieną mėnesį fiziniam asmeniui būtiniesiems poreikiams tenkinti numatomos reikalingos lėšos (atskirai nurodoma, kokioms konkrečioms fizinio asmens ir (ar) jo išlaikomų asmenų reikmėms tenkinti bus skiriamos šios lėšos, tarp jų numatomos lėšos mokesčiams bankroto proceso metu teisės aktų nustatyta tvarka mokėti);
- bankroto administravimo išlaidų suma ir jos pagrindimas;
- sudarytų sutarčių (tarp jų nuomos, panaudos ir kitų sutarčių), kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė ir kurias fizinis asmuo toliau numato vykdyti, sąrašas;
- kreditorių sąrašas;
- kreditorių reikalavimų tenkinimo grafikas, kuriame nurodomos ne rečiau kaip kartą per pusę metų ir per visą bankroto procesą kiekvienam kreditoriui mokamos lėšos.

Fizinio asmens, kuris įstatymų nustatyta tvarka verčiasi individualia ir (ar) ūkininko veikla arba numato verstis individualia ir (ar) ūkininko veikla, plane, be aukščiau nurodytų duomenų, taip pat turi būti nurodyta:
1. lėšos, kurias fizinis asmuo numato gauti periodiškai iš individualios ir (ar) ūkininko veiklos bankroto proceso metu;
2.  reikalingo individualiai ir (ar) ūkininko veiklai vykdyti turto sąrašas;
3. individualiai ir (ar) ūkininko veiklai vykdyti skiriamos lėšos.

Plano įgyvendinimo trukmė negali būti ilgesnė negu 5 metai.

Teismui patvirtinus planą:
1. bankroto administratorius disponuoja fizinio asmens turtu ir depozitinės sąskaitos lėšomis pagal plane nustatytą tvarką, išskyrus šiame įstatyme numatytas išimtis;
2. fizinis asmuo praneša suinteresuotiems asmenims apie tai, kad bus nutrauktos fizinio asmens iki bankroto bylos iškėlimo sudarytos sutartys, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė ir kurias nutraukti numatyta plane.
Už teismo patvirtinto plano įgyvendinimą atsako fizinis asmuo ir bankroto administratorius pagal savo kompetenciją.

Iškeltos bankroto bylos nutraukimas

Teismas nutartimi nutraukia fizinio asmens bankroto bylą, jeigu yra nors viena iš sąlygų:
1. nustatytais terminais planas nepateikiamas teismui tvirtinti;
2. teismas nepatvirtina plano;
3. paaiškėja, kad fizinis asmuo pateikė neteisingą informaciją apie savo turtą, pajamas, įsipareigojimus, nemokumo priežastis ar kita ir dėl to plane numatytos priemonės gali būti neįvykdytos;
4. paaiškėja, kad fizinis asmuo tapo nemokus per paskutinius 3 metus iki bankroto bylos iškėlimo ar negalėjo atkurti mokumo iškėlus bankroto bylą dėl Fizinių asmenų bankroto įstatyme nurodytų veiksmų ar  žalingų įpročių;
5. paaiškėja, kad fizinis asmuo buvo teistas už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, nurodytus Baudžiamojo kodekso 207, 208, 209, 216, 222 ir 223 straipsniuose, ir teistumas nėra išnykęs, jeigu dėl to jis tapo nemokus;
6. fizinis asmuo nuslepia nuo bankroto administratoriaus bankroto proceso metu gautas lėšas ir kitą turtą, kurių vertė viršija vieną bazinės socialinės išmokos dydį per mėnesį, ir tai gali pakenkti kreditorių interesams ar turėti įtakos fizinio asmens mokumui atkurti;
7. iškeliama neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, kurio dalyvis yra fizinis asmuo, bankroto byla;
8. fizinis asmuo nevykdo kitų šio įstatymo nustatytų reikalavimų;
9. fizinis asmuo miršta;
10. kitais Fizinių asmenų bankroto įstatymo nustatytais atvejais.

Teismas taip pat  gali priimti nutartį nutraukti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu plane numatytos priemonės neįgyvendinamos ir dėl to kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška viršija visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų 2/3 sumos, kreipiasi į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo.

Kreditorinių reikalavimų tenkinimas

Plane numatyti ir teismo patvirtinti kreditoriniai reikalavimai tenkinami Fizinių asmenų bankroto įstatymo nustatyta tvarka.
Kreditorių reikalavimai tenkinami dviem etapais, išskyrus įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintus kreditorių reikalavimus, kurie tenkinami be eilės, t.y. pirmiausiai.
Pagal įkeitimo sutartį arba įregistruotą hipotekos ir (ar) įkeitimo lakštą kreditorius (įkaito turėtojas, hipotekos kreditorius) įgyja teisę, jeigu fizinis asmuo neįvykdė įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintos prievolės, Fizinių asmenų bankroto įstatymo nustatyta tvarka reikalauti įkeistą turtą parduoti ir iš gautų lėšų pirmiausia tenkinti jo reikalavimus, o jeigu įkeisto turto parduoti nepavyksta – perduoti šį turtą jo nuosavybėn.
Įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai tenkinami pirmiausia iš lėšų, gautų pardavus įkeistą fizinio asmens turtą, arba perduodant įkeistą turtą. Jeigu įkeistas turtas parduodamas už didesnę kainą negu įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintų reikalavimų suma, šių lėšų likutis skiriamas kitų kreditorių reikalavimams tenkinti.
Pirmuoju etapu tenkinami kreditorių reikalavimai be priskaičiuotų palūkanų ir netesybų, antruoju etapu ta pačia eile tenkinama likusi kreditorių reikalavimų dalis (palūkanos ir netesybos).
Pirmąja eile tenkinami darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais (įskaitant gyventojų pajamų mokestį, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas); reikalavimai atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, ar mirties, susirgimo profesine liga arba dėl mirties nuo nelaimingo atsitikimo darbe ir piniginės lėšos vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentai).
Antrąja eile tenkinami visi likusieji kreditorių reikalavimai.

Kreditorių reikalavimai, atsiradę dėl fizinio asmens prisiimtų skolinių įsipareigojimų, bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos ( lėšos, kurias bankroto administratorius turi teisę naudoti bankroto procedūroms atlikti bei fizinio asmens būtiniesiems poreikiams tenkint), dėl to, jog asmuo neturėjo pakankamai lėšų, tenkinami po to, kai yra patenkinami pirmąją eile tenkintini reikalavimai, prieš tenkinant antrosios eilės reikalavimus.  

Pažymėtina, jog kiekvienu etapu kiekvienos paskesnės eilės kreditorių reikalavimai tenkinami po to, kai visiškai patenkinti atitinkamo etapo pirmesnės eilės kreditorių reikalavimai. Jeigu neužtenka lėšų visiems vieno etapo vienos eilės kreditorių reikalavimams visiškai patenkinti, šie reikalavimai tenkinami proporcingai pagal kiekvienam kreditoriui priklausančią sumą.
Kreditorių reikalavimai, susiję su darbo santykiais, reikalavimai atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, ar mirties, susirgimo profesine liga arba dėl mirties nuo nelaimingo atsitikimo darbe gali būti tenkinami iš Garantinio fondo lėšų. Šiuo atveju kreditoriaus patvirtinti reikalavimai mažinami iš Garantinio fondo sumokėtos sumos dydžiu, o dėl šios priežasties Garantinio fondo atgręžtiniai reikalavimai turi būti tenkinami antrąja eile.

Fizinio asmens ir kreditoriaus priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo atveju, kai toks įskaitymas galimas pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas, kreditoriaus reikalavimai mažinami įskaitytos sumos dydžiu kartu su priskaičiuotomis palūkanomis ir netesybomis. Jeigu įskaitomos sumos neužtenka visiems kreditoriaus reikalavimams tenkinti, pirmiausia tenkinama reikalavimo dalis be palūkanų ir netesybų, likusi reikalavimų dalis tenkinama, atsižvelgiant į aukščiau įvardintas kreditorių reikalavimų tenkinimo eiles ir etapus.