Kaip nustato Mokesčių administravimo įstatymas, reglamentuojantis pagrindinius mokesčių mokėjimo ir administravimo principus bei mokesčių mokėtojo teises bei pareigas, kiekvienas asmuo, kuriam įstatymas nustato pareigą mokėti mokesčius, privalo būti įregistruotas Mokesčių mokėtojų registre bei teikti šio registro tvarkytojui visus reikalingus registravimo duomenis.

Įvairių subjektų kategorijų registravimosi Mokesčių mokėtojų registre procedūros nėra identiškos, jas reglamentuoja skirtingi teisės aktai ir paprastai pati procedūra bei jos sudėtingumas priklauso nuo to, ar reikalinga informacija apie mokesčių mokėtoją tvarkoma kokiame nors valstybės registre, ar šią informaciją gali pateikti tik pats subjektas – mokesčių mokėtojas. Pavyzdžiui, fizinis asmuo, planuojantis dirbti savarankiškai ir vykdyti individualią veiklą, apie tai pats turi pranešti mokesčių administratoriui, kartu pateikdamas atitinkamos formos prašymą įregistruoti jį Mokesčių mokėtojų registre. Kitaip nei fiziniai asmenys (išskyrus dirbančius pagal darbo sutartis bei verslo liudijimus), juridiniai asmenys Mokesčių mokėtojų registre registruojami kita tvarka. Jų registravimo procedūra inicijuojama ne jų pačių, o Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva, tačiau už tam tikrų duomenų tikslumą bei savalaikį jų papildymą ar pakeitimą atsako pats mokesčių mokėtojas, šiuo atveju juridinis asmuo. Šią situaciją aptarsime detaliau.

Kaip ir minėjau, kalbant apie naujai įsteigtų juridinių asmenų įregistravimą Mokesčių mokėtojų registre, svarbu yra tai, kad pats mokesčių mokėtojas neprivalo teikti jokios informacijos mokesčių administratoriui, kol Juridinių asmenų registro tvarkytojas tokios informacijos nepateiks VMI. Toks registravimo Mokesčių mokėtojų registre procedūros supaprastinimas yra pakankamai logiškas ir neapsunkina mokesčio mokėtojo nereikalingos informacijos teikimu įvairiems valstybės registrams. Lietuvos juridiniai asmenys, įregistruoti Juridinių asmenų registre, į Mokesčių mokėtojų registrą įregistruojami pagal Juridinių asmenų registro teikiamus duomenis. Juridinis asmuo Mokesčių mokėtojų registre įregistruojamas per 2 darbo dienas nuo duomenų apie jo įregistravimą Juridinių asmenų registre gavimo dienos. Įregistravus juridinį asmenį mokesčių mokėtoju pagal Juridinių asmenų registro teikiamus duomenis, registro tvarkytojas juridinį asmenį informuoja apie jo įregistravimą į šį registrą, pateikdamas jam užpildytą FR0780 formos pranešimo blanką.

Juridinio asmens registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenų papildymo ir pakeitimo tvarka šiuo metu reglamentuojama VMI prie FM 2004-12-15 įsakymu Nr. VA-189 Dėl Juridinio asmens pranešimo apie jo duomenų Mokesčių mokėtojų registre papildymą (pakeitimą) (toliau – Įsakymas). 2008-04-24 buvo priimtas VMI prie FM viršininko įsakymas Nr. VA-25 (toliau – Naujas Įsakymas), kuris pakeitė ir nauja redakcija išdėstė Įsakymą ir yra identiško pavadinimo. Naujas įsakymas įsigalioja nuo 2009-07-01 (išskyrus 19 punktą, kuris numato duomenų teikimo elektroniniu būdu detales). Reikia pažymėti, kad principinės šių dviejų teisės aktų nuostatos yra labai panašios, Naujame Įsakyme reglamentavimas šių teisinių santykių yra labiau struktūrizuotas bei koncentruotas, todėl yra aiškesnis bei paprastesnis, yra šiek tiek pakoreguotos VMI sukurtos formos dėl atitinkamos informacijos teikimo šioje srityje (apie įsakymo naujoves bus pažymėta žemiau).

Iš Juridinių asmenų registro į Mokesčių mokėtojų registrą patenka tokie duomenys apie juridinį asmenį: juridinio asmens kodas, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, teisinis statusas, buveinė (adresas), vadovo duomenys (jeigu tai individuali įmonė, įrašomi savininko duomenys), juridinio asmens veiklos laikotarpis (jeigu jis yra ribotas), juridinio asmens filialo ir/ar atstovybės kodas, pavadinimas, adresas, vadovo duomenys (jei juridinis asmuo yra įsteigęs filialą ir/ar atstovybę ir įregistravęs Juridinių asmenų registre). Mokesčių administratorius, turėdamas šią informaciją, pakartotinai jos neprašo iš mokesčių mokėtojo. Kartu su FR0780 forma juridiniam asmeniui išsiunčiama juridinio asmens pranešimo apie jo duomenų Mokesčių mokėtojų registre papildymą (pakeitimą) FR0791 forma ir jos priedo FR0791A forma (pagal Naują įsakymą nuo 2009-07-01 ir/ar priedo FR0791B forma (informacija apie biudžetines įstaigas, kurių informacija tvarkoma centralizuotai).

Juridinis asmuo per 5 darbo dienas nuo FR0780 formos gavimo dienos turi mokesčių administratoriui pateikti FR0791 formą ir jos reikalingus priedus, kuriuos jis gavo iš VMI. FR0791 formoje būtinai turi būti užpildyti tokie laukeliai: pildymo data, FR0791A (B) formų lapų skaičius (jeigu kartu su FR0791 forma teikiama ir FR0791A ar B forma/formos), telefono numeris, fakso numeris (jeigu toks yra), elektroninio pašto adresas (jeigu toks yra), vykdomos (-ų) ar numatomos vykdyti pagrindinės (-ių) veiklos rūšies (-ių) kodai (turi būti nurodyti ne mažiau kaip keturi ženklai) ir jų pavadinimai pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, darbo laikas, apskaitą tvarkančio asmens duomenys (vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas (jeigu apskaitą tvarko juridinis asmuo), mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas arba juridinio asmens kodas), buveinės ar gyvenamosios vietos adresas).

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad mokesčių mokėtojas įpareigojamas pranešti mokesčių administratoriui patikslintą informaciją būtent apie šiuos duomenis (jeigu jie pasikeičia). Apie pasikeitusius ar atsiradusius naujus registravimo duomenis juridinis asmuo turi pranešti per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo ar naujų atsiradimo dienos. Apie juridinio asmens registravimo duomenų pasikeitimus galima pranešti pateikiant FR0791 ir/ar FR0791A ir B formas. Juridinis asmuo turi informuoti VMI, jeigu pasikeičia ar atsiranda tokie duomenys: telefono numeris, elektroninio pašto adresas, nauja pagrindinė (-ių) vykdomos (-ų) veiklos rūšis (-ys) arba kai, nebevykdoma veiklos rūšis, kuri buvo nurodyta FR0791 formoje, pasikeičia apskaitą tvarkančio asmens duomenys ar pasikeičia pats apskaitą tvarkantis asmuo, keičiasi ar atsiranda nauji nesavarankiški struktūriniai padaliniai ar jų duomenys, nurodyti FR0791A formoje. Ši nuostata netaikoma, kai pasikeičia Juridinių asmenų registre registruojami duomenys ir apie pakitimus teisės aktų nustatyta tvarka yra informuotas Juridinių asmenų registro tvarkytojas.

Informacija apie struktūrinius padalinius pagal Įsakymą turi būti teikiama, kai mokesčių mokėtojas:
-    turintis struktūrinių padalinių, juos neįregistravo Juridinių asmenų registre;
-    įsteigė filialus, atstovybes ar nuolatinę buveinę užsienyje;
-    kurio biuro adresas nesutampa su buveinės adresu;
-    kurio buveinės adresu yra sandėlis, prekybos vieta ar kita veiklos vykdymo vieta.
Pagal Naują Įsakymą tokia informacija turės būti teikiama tik dviem pirmais atvejais. Tačiau yra naujovė – turės būti teikiama informacija apie biudžetines įstaigas, kurios buhalterinę apskaitą tvarko centralizuotai.

Aukščiau minėti teisės aktai numato galimybę pačiam registro tvarkytojui, pastebėjus tam tikrų duomenų neatitikimus, inicijuoti duomenų pakeitimą Mokesčių mokėtojų registre, tačiau ir šiuo atveju mokesčių mokėtojas privalo dalyvauti ir domėtis šiais klausimais. Jeigu pateiktose FR0791 ir/ar FR0791A ir B formose įrašyti duomenys yra neteisingi ir/ar netikslūs, neatitinka jų užpildymo taisyklėse nurodytų reikalavimų, tai juridiniam asmeniui jo nurodytu elektroninio pašto ar buveinės adresu arba telefonu turi būti pranešama, kokie duomenys ir dokumentai turi būti papildomai pateikti ar patikslinti. Jeigu juridinio asmens registravimui pateikti duomenys yra netikslūs, VMI gali paprašyti juridinio asmens pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius juridinio asmens pateiktų duomenų tikrumą.

VMI pateikus pranešimą mokesčių mokėtojui apie tam tikrų duomenų pakeitimą ar neatitikimą, kuris gali būti nustatytas mokestinio patikrinimo ar tyrimo metu arba gavus informaciją iš trečiųjų asmenų šaltinių, visada šią informaciją suderina su mokesčių mokėtoju. Jeigu juridinis asmuo sutinka pakeisti registro duomenis, jis užpildo tą pačią FR0791 formą su reikalingais priedais. Jei teikiama informacija neatitinka tikrovės ar mokesčių mokėtojas nesutinka dėl objektyvių priežasčių keisti Mokesčių mokėtojų registre jau nurodytų duomenų, savo nesutikimo poziciją jis išdėsto nustatytos formos motyvuotame paaiškinime. Tuo atveju, kai VMI informuoja mokesčių mokėtoją apie pagrįstą poreikį peržiūrėti Mokesčių mokėtojų registro duomenis, o mokesčių mokėtojas per 5 dienas nepateikia jokių dokumentų, VMI šiems klausimams patikrinti gali inicijuoti operatyvų patikrinimą ir tokiu būdu įsitikinti tvarkomų duomenų apie šį mokesčių mokėtoją tikrumu. Jeigu mokesčių mokėtojas tokiais atvejais nepateikia jokių atsiliepimų, mokesčių administratorius savo iniciatyva patikslina registro duomenis ir apie tai informuoja mokesčių mokėtoją.

Tiek Mokesčių administravimo įstatymas, tiek Įsakymai nustato mokesčių mokėtojui pareigą teikti teisingus duomenis apie save į Mokesčių mokėtojų registrą. Tokios pareigos netinkamas vykdymas iššaukia tam tikras teisines pasekmes. Nepateikus ar laiku nepatikslinus aukščiau minėtų registre tvarkomų duomenų, mokesčių mokėtojas gali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn.
 
Advokatė
Jolanta Voroneckienė
Savaitraštis "Buhalterija" 2008 m., Nr. 22 (183)