Ar yra solidarioji pareiga vykdyti mokestines prievoles?

 
Solidarioji pareiga (atsakomybė) – tai dviejų ar daugiau asmenų pareiga įvykdyti vieną prievolę. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-222, toliau - CK) 6.6 str. 6 dalimi ,,bendraskoliai yra įpareigoti iki to laiko, kada bus įvykdyta visa prievolė”. Tai reiškia, kad vieno iš solidariai atsakingų skolininkų prievolės (jos dalies) įvykdymas (skolos sumokėjimas) atleidžia kitą solidariai atsakingą asmenį nuo šios prievolės (jos dalies) įvykdymo kreditoriui. Kol nesumokėta visa skola, kiekvienas skolininkas privalo ją mokėti, tačiau visa sumokėta (išieškota) suma negali būti didesnė nei visa reikalaujama įvykdyti prievolė (išieškoma suma).

Pagal CK 6.6 straipsnio 4 dalį, ,,jeigu skolininko pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį”. Solidariosios skolininkų atsakomybės esmė ta, kad vykdant sprendimą nėra svarbu iš kurio skolininko išieškoma skola. Be to, pagal minėto straipsnio 5 dalį ,,kreditorius , kuriam solidariosios prievolės visiškai neįvykdė vienas iš skolininkų, turi teisę reikalauti, kad likusią prievolės dalį įvykdytų bet kuris iš kitų skolininkų arba visi jie bendrai”.

Paprastai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neatsiranda solidarioji mokesčių mokėtojų pareiga dėl tam tikro mokesčio apmokestinimo, mokestinės prievolės individualizuotos ir yra aišku, kas yra konkrečios mokestinės prievolės mokėtoju. Tačiau pagal 1976 m. kovo 15 d. Tarybos direktyvos 76/308/EEB dėl savitarpio pagalbos patenkinant pretenzijas dėl tam tikrų rinkliavų, muitų, mokesčių ir kitų priemonių (toliau – Direktyva) nuostatas  bei tarptautinių sutarčių dėl pagalbos teikimo išieškant rinkliavas, muitus, mokesčius ir kitas pinigų sumas pagrindu vykdydamos bendradarbiavimą išieškojimo srityje pagrindu, į Lietuvą patenka užsienio valstybių prašymai išieškoti mokestines skolas iš bendraskolių. Pažymėtina, kad užsienio valstybių mokesčių administracijos (kompetentingos institucijos) prašymus išieškoti mokestines skolas (patenkinti pretenzijas) kitoms užsienio valstybėms (tame tarpe ir Lietuvos Respublikos kompetentingoms institucijoms) pateikia dėl asmenų, kurie turi mokestinių įsipareigojimų (yra skolininkai) pareiškėjo užsienio valstybėje.

Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos, vadovaujantis minėtomis tarptautinėmis sutartimis ar Direktyva bei jos įgyvendinimą nustatančiais teisės aktais, turi tenkinti tokius prašymus ir nevertinti asmenų (skolininkų), iš kurių išieškomos minėtuose prašymuose nurodytos mokestinės skolos, statuso. Tai reiškia, kad Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos nevertina, ar neįvykdytos mokestinės prievolės yra asmeninės, ar yra skolininkų daugėtas, o tik pagal nacionalinius teisės aktus solidariai atsakingiems pagal mokestines prievoles asmenims taiko išieškojimo procedūras bei su juo susijusias priemones asmenų, kurie laikomi atsakingais pagal neįvykdytas mokestines prievoles (yra skolininkai) pareiškėjo užsienio valstybėje, atžvilgiu.
 
Advokatė
Jolanta Voroneckienė